Deklaracja dostępności

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

 1. standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.0 (poziom AA) oraz Section 508,
 2. rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 3. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Data publikacji i ostatniej istotnej aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 10.07.2017
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.03.2020
 • Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest redaktor strony internetowej Justyna Sitarz, adres poczty elektronicznej Kliknij aby zobaczyć. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich otwiera się w nowym oknie

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, bezpośrednio z chodnika przy ul. Dąbrowskiego 23/35. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi w budynku znajduje się bramka ze skanerem. Dla wózków przeznaczone są drzwi obok bramki, którymi można przejechać z pomocą pracownika ochrony wywoływanego sygnałem dźwiękowym po wciśnięciu przycisku dzwonka znajdującego się przed drzwiami wejściowymi. Na parterze znajduje się winda, którą można przemieścić się na wszystkie poziomy budynku za wyjątkiem poziomu -1.  Na poziom -1 można dostać się wyłącznie przy pomocy pracownika ochrony.  Winda może być obsługiwana samodzielnie lub przy pomocy pracownika ochrony. Toaleta dla osób  niepełnosprawnych znajduje się na parterze skrzydła E budynku obok windy. Przy stanowisku ochrony funkcjonuje czytelnia akt dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Sądzie Rejonowym w Częstochowie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, jednakże dostęp do wszystkich pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika ochrony.

 

 

Sąd Rejonowy w Częstochowie, ul. Śląska 8, 42-200 Częstochowa

Z uwagi na bezpośredni sąsiedztwo z ulicą i brakiem terenu przeznaczonego na parking przed budynkiem nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Najbliższe takie miejsca są wyznaczone po drugiej stronie ulicy i przy Urzędzie Miasta Częstochowa zlokalizowanym w bliskim sądziedztwie sądu tj. przy ul. Śląskiej 11/13. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, bezpośrednio z chodnika przy ul. Śląskiej 8. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi w budynku znajdują się schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej obsługiwanej przez pracownika ochrony. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na podwyższonym parterze budynku. Przy stanowisku ochrony funkcjonuje czytelnia akt dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Sądzie Rejonowym w Częstochowie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, jednakże dostęp do wszystkich pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika ochrony. Do budynku i wszystkich przeznaczonych dla interesantów pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sąd Rejonowego w Częstochowie informuje ponadto osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej może ona skontaktować się - telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej - z sekretariatem właściwego Wydziału albo z Biurem obsługi interesantów i przekazać Sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również, w razie istnienia takowej konieczności, zadbać Sądowi o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

Sąd Rejonowy w Częstochowie, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, schodami przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, dla wózków i osób niepełnosprawnych obok schodów zlokalizowany jest podjazd do wejścia głównego. Wejście główne posiada tylko jedne drzwi które są przeznaczone również dla wózków, którymi można przejechać z pomocą pracownika ochrony lub samodzielnie. Na parterze znajduje się winda, którą można przemieścić się na wszystkie poziomy budynku za wyjątkiem poziomu -1.  Na poziomie -1 znajdują się wyłącznie archiwa które nie są dostępne dla osób postronnych.  Winda może być obsługiwana samodzielnie lub przy pomocy pracownika ochrony. Toaleta dla osób  niepełnosprawnych znajduje się na parterze na lewo od windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Sądzie Rejonowym w Częstochowie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, jednakże dostęp do wszystkich pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika ochrony.

 

Sąd Rejonowy w Częstochowie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku ul. Wieluńska 17

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami gdyż jest to teren gminy, istnieje możliwość parkowania dla osób niepełnosprawnych od ul. Nadrzecznej. Do budynku wtedy prowadzi wejście boczne z poziomu parkingu i w celu kontaktu należy skorzystać z pomocy pracownika ochrony, gdyż budynek nie posiada żadnych ułatwień lub podjazdów wewnątrz budynku. Od strony wejścia głównego również niema żadnych ułatwień dla osób niepełnosprawnych i w celu kontaktu należy skorzystać z pomocy pracownika ochrony. Wejście główne posiada tylko jedne drzwi. W budynku brak jest windy lub innych podobnych ułatwień lub podjazdów. Brak jest również toalety dla osób  niepełnosprawnych. W Sądzie Rejonowym w Kłobucku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, jednakże dostęp do wszystkich pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika ochrony.